Na temelju clanka 11. Zakona o udrugama (?Narodne novine? broj 88/01 i 11/02), Osnivacka skupstina Udruge ljudsko dostojanstvo, održana 25.02.2008. godine donijela je

S T A T U T
Udruge ljudsko dostojanstvo

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Ovim Statutom ureduje se: naziv i sjediste Udruge, podrucje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, nacin ostvarivanja javnosti rada, clanstvo u udruzi, unutarnji ustroj, imovina udruge, raspolaganje s dobiti, prestanak udruge i druga pitanja u skladu sa Zakonom.

Clanak 2.
Naziv udruge je: Udruga ljudsko dostojanstvo (u daljem tekstu: Udruga).
Skraceni naziv Udruge je: ULJD
Udruga djeluje na podrucju Republike Hrvatske.

Clanak 3.
Sjediste Udruge je u Zagrebu. Predsjednik donosi odluku o promjeni adrese sjedista Udruge.

Clanak 4.
Udruga ima znak. koji cine dva bijela križica na crvenoj podlozi Pecat sadrži naziv, znak i sjediste Udruge – Zagreb. Pecat cuvaju i ovlasteni su koristiti predsjednik/ica Udruge, te ostali clanovi/ice koje on/a ovlasti. Udrugu zastupa predsjednik. Predsjednik moze ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Ciljevi Clanak 5.
Ciljevi udruge su:
– promicanje «drustva znanja», te stalnog razvoja pojedinca i drustva u cjelini
– promicanje bolje kvalitete zivota razvojem vlastitih potencijala
– promicanje osobne sposobnosti, volonterstva i njegovih vrijednosti
– promicanje umjetnosti i zastite moralnog integriteta umjetnika.

Djelatnosti

Clanak 6.
Djelatnosti udruge su:
– osmisljavanje i predlaganje projekata i programa kojima je svrha poticanje obrazovanja mladih i stvaranje «drustva znanja» nadleznim drzavnim tijelima i institucijama
– organiziranje edukativnih radionica, tecajeva, seminara, u cilju aktivnog sudjelovanja gradana u promjenama koje vode k «drustvu znanja»
– predlaganje mjera nadleznim drzavnim tijelima radi poboljsanja obrazovnih programa i projekata namijenjenih promicanju zaposljavanja
– poticanje javnih nastupa, izlozbi i drugih priredbi primijenjenih umjetnosti ciji su nositelji clanovi Udruge
– poticanje medunarodnih likovnih akcija u zemlji i nastupanja svojih clanova u inozemstvu
– informiranje javnosti o aktivnostima Udruge
– izdavanje knjiga i casopisa, iz podrucja svoje djelatnosti, sukladno posebnim propisima
– razvijanje programa medunarodne suradnje
– jacanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

III. JAVNOST RADA UDRUGE

Clanak 7.
Rad udruga je javan. Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastitog glasila, odrzavanjam tribina i preko medija. Udruga obavjestava svoje clanove/ice na sjednicama Skupstine, a izmedu zasjedanja, preko glasila Udruge, odrzavanjem informativnih sastanaka, radionica i sl.

IV. CLANOVI/ICE UDRUGE

Clanak 8.
1.Clanom/icom Udruge moze postati svaka fizicka osoba, te pravne osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi i koje prihvacaju odredbe ovog Statuta.
2. Clanovi/ice Udruge mogu biti strane fizicke i strane pravne osobe, pod uvjetima utvrdenim ovim Statutom i Zakonom.
3. Clanovi/ice placaju godisnju clanarinu u visini koju odredi Skupstina.
4. Clanstvo moze biti aktivno, podupiruce i pocasno.
5. Udruga vodi popis clanova/ica.

Aktivni clan/ica

Clanak 9.
Aktivni clanovi/ice mogu postati one fizicke osobe, koje zele aktivno sudjelovati u radu Udruge i koje prihvate Statut Udruge.

Podupiruci clan/ica

Clanak 10.
Podupiruci clanovi/ice mogu postati svi oni koji samo povremeno sudjeluju u radu Udruge ili podupiru Udrugu materijalno, financijski ili na koji drugi nacin.

Pocasni clan/ica

Clanak 11.
1.Pocasnim clanom/icom mogu postati fizicke osobe koje osobnim radom i zalaganjem osobito pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge. O prijemu pocasnih clanova/ica odlucuje Skupstina. 2. Skupstina moze na prijedlog tri (3) aktivna clana/ice Udruge imenovati pocasne clanove/ice Udruge.

Clanak 12.
Prava i obaveze clanova/ica jesu:
– da sudjeluju u radu Udruge,
– da budu birani u tijela Udruge,
– da biraju tijela Udruge (samo aktivni clanovi)
– da postuju odredbe Statuta,
– da budu informirani o radu Udruge,
– da placaju godisnju clanarinu (osim pocasni clan/ica).

Clanak 13.
1.Clanstvo u Udruzi prestaje dragovoljnim istupom clana/ice ili iskljucenjem iz clanstva ako clan/ica djeluje suprotno odredbama ovog Statuta, o cemu odlucuje Predsjednik. 2. Iskljuceni/a ima pravo zalbe Skupstini, u roku 15 dana od dana primitka odluke, cija je odluka konacna.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Clanak 14.
Tijela udruge jesu: Skupstina, Predsjednik/ca Udruge, Dopredsjednik, Tajnik

Skupstina

Clanak 15. 1.Skupstina je najvise tijelo upravljanja Udrugom, a cine je svi aktivni clanovi/ice Udruge. 2. Skupstina se sastaje najmanje jednom godisnje. Redovnu sjednicu Skupstine saziva predsjednik/ica, pismenom obavijesti svim clanovima/icama, uz naznaku dnevnog reda, najmanje deset (10) dana unaprijed.

Clanak 16
Predsjednik/ica obvezan je sazvati Izvarednu Skupstinu ako to zatrazi 20% clanova Skupstine. Zahtjev za sazivanje obavezno sadrzi prijedlog dnevnog reda. Ako Predsjednik/ca ne sazove Izvanrednu Skupstinu u roku od 15 dana od dana primitka navedenog zahtjeva, Skupstinu moze sazvati predlagatelj (odluka treba sadrzavati prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto odrzavanja sjednice).

Clanak 17.
1.Skupstina pravovaljano odlucuje ako je nazocno vise od polovice clanova/ica Skupstine, a odluke donosi natpolovicnom vecinom glasova nazocnih clanova Skupstine. 2. Ako je nazocno manje od polovice clanova/ica Skupstine, Skupstina se odgada i ponovo se saziva za 15 dana. Ponovno sazvana Skupstina je pravovaljana ako je nazocno najmanje 1/3 clanova Skupstine, a odluke donosi natpolovicnom vecinom glasova nazocnih clanova Skupstine.

Clanak 18.
Skupstina Udruge:
1. donosi Statut Udruge, te njegove izmjene i dopune
2. bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika
3. raspravlja o izvjestajima predsjednika/ice
4. usvaja financijski plan i odobrava zavrsni racun
5. utvrduje opce smjernice djelovanja Udruge
6. odlucuje o osnutku podruznica i ogranaka, koje nisu pravne osobe
7. odlucuje o udruzivanju sa srodnim i slicnim organizacijama
8. donosi sve odluke u svezi rada i poslovanja Udruge za koje nije nadlezan Predsjednik/ca Udruge
9. odlucuje o prestanku rada Udruge.

Predsjednik/ca

Clanak 19.
1. Predsjednika/cu Udruge bira skupstina na cetiri godine, s tim da moze biti ponovno biran/a..
2. Predsjednik/ca Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom, opcim aktima Udruge i odlukama Skupstine te predsjedava radom Skupstine i potpisuje odluke.
3. Predsjednik/ca zastupa i predstavlja Udrugu i odgovoran/a je za zakonitost rada Udruge.
4. Ako je sprijecen/a ili odsutan/na, Predsjednika/cu zamjenjuje dopredsjednik
5. Predsjednik/ca je za svoj rad odgovoran/a Skupstini koju o svome radu pismeno izvjescuje jednom godisnje.

Clanak 20.
1. Predsjednik/ca, dopredsjednik/ca ili tajnik/ca Udruge moze biti razrijeseni/ne duznosti i prije isteka roka na koji su izabrani:
– na vlastiti zahtjev
– ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupstine, ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem steti ugledu Udruge.
2. Odluke o razrjesenju donosi Skupstina.

Tajnik

Clanak 21.
1. Tajnika bira i razrjesuje Skupstina na mandat od 4 godine s tim da moze biti ponovno biran/a.
2. Tajnik je odgovoran za zakonitost rada druge.
3. Duznosti Tajnika su:
1. Obavljanje strucno-administrativnih poslova u Udruzi
2. Vodenje popisa clanova Udruge
3. Zaposljavanje, angaziranje, otpustanje i nadzor zaposlenih i volontera
4. Rukovodenje i ocjenjivanje programa i aktivnosti
5. Identificiranje i nabavljanje resursa i upravljanje njima
6. Priprema godisnjeg proracuna
7. Izrada financijskog plana i zavrsnog racuna u suradnji s Upravnim odborom
8. Predlaganje pravila i strateskih inicijativa za Upravni odbor
9. Komunikacija s relevantnim akterima
10. Promicanje organizacije u javnosti.
4. Tajnik je zaposlenik/ica udruge a odluku o zaposljavanju donosi Predsjednik.

Clanak 22.
Za rad u pojedinim podrucjima djelovanja Udruge, Skupstina moze osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrduje se njihov sastav, zadaca, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. IMOVINA I NACIN STJECANJA IMOVINE

Clanak 23.
Imovinu Udruge cine:
1. novcana sredstva
2. pokretne stvari
3. nekretnine
4. imovinska prava Udruge

Clanak 24.
Udruga je neprofitna organizacija, a stjece imovinu:
1. iz projekta prema proracunu
2. iz priloga iz zemlje i inozemstva
3. clanarinama
4. od prihoda ostvarenih dopustenih djelatnosti
5. iz drugih izvora predvidenih Zakonom o Udrugama

Za obveze preuzete u pravnom prometu Udruga odgovara svom svojom imovinom. Udruga ima svoj ziro-racun preko kojeg obavlja promet novcanih sredstava. Za koristenje novca dovoljan je potpis Predsjednika/ice, odnosno osobe koju ona ovlasti svojom Odlukom. U slucaju dobiti, ona ce se upotrijebiti za razvoj Udruge.

VII. PRESTANAK RADA UDRUGE

Clanak 25.
1.Udruga prestaje s radom u slucajevima predvidenim Zakonom, te odlukom Skupstine.
2. U slucaju prestanka rada temeljem odluke Skupstine, ista donosi odluku o prestanku rada Udruge dvotrecinskom vecinom glasova od ukupnog broja clanova Skupstine.
3. U slucaju prestanka rada Udruge, imovina udruge pripasti ce humanitarnoj udruzi koju svojom odlukom odredi Skupstina na svojoj posljednoj sjednici.

VIII. ZAVRsNE ODREDBE

Clanak 26.
Statut mijenja i dopunjuje Skupstina dvotrecinskom vecinom glasova nazocnih clanova Skupstine.

Clanak 27.
Tumacenje odredaba ovog Statuta daje Skupstina Udruge.

Clanak 28.
Statut stupa na snagu danom donosenja.

U Zagrebu, 25.02.2008. god.

Predsjednik Udruge
Tomislav Kramaric